Regulamin

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca FREEDOM HANNA MALAWSKA siedzibą we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61, posiadającą NIP 8992091931 oraz REGON 932678195.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Meiboku 名木;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.meiboku.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FREEDOM HANNA MALAWSKA siedzibą we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020.287 t.j.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j.);.
 14. Usługi cyfrowe – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytworzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików on-line, edycja tekstów
 15. Treści cyfrowe – oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej np. plik muzyczny, plik wideo, e-book;
 16. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonać określonych działań w ramach Sklepu internetowego.
 17. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 18. Karta podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny w Sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.meiboku.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.meiboku.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego sprzedawcą.
 3. Sprzedawca nie dokonuje sprzedaży usług cyfrowych oraz treści cyfrowych.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meiboku.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: Polityka cookies
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 • Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 • Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 • Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 • Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
 • Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 680 pikseli.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FREEDOM HANNA MALAWSKA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

4. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie za pośrednictwem Sklepu internetowego z bezpłatnych Usług, o których mowa poniżej. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 3. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, dane adresowe, kontaktowe jak: adres e-mail oraz hasło, a także zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym do realizacji Zamówień Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Po założeniu Konta w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. W przypadku poważnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca niezależnie od wezwania do zaprzestania naruszeń może w trybie natychmiastowym zablokować Klientowi dostęp do Konta. Dostęp jest odblokowywany w przypadku usunięcia naruszeń w terminie wskazanym w wezwaniu.
 8. Sprzedawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Klienta, a tym samym do rozwiązania umowy o świadczenie usług, jeżeli dane konto jest nieaktywne, tj. jeżeli w okresie 1 roku nie odnotowano na nim do żadnej aktywności ze strony Klienta.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.meiboku.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuje i płacę” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FREEDOM HANNA MALAWSKA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również na terenie krajów Unii Europejskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską DPD, UPS, FedEx, GLS, Inpost i Paczkomatami Inpost.
 2. Dostawa do paczkomatów InPost na terenie Polski z dla naszych klientów jest bezpłatna i realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych.
 3. Dostawa w inny sposób:
 • Kurier DPD (przedpłata) 18 zł
 • Kurier DPD / In Posta (pobranie) 20 zł
 • Kurier InPost (przedpłata) 15 zł
 • Kurier InPost (pobranie) 20 zł
 1. Koszty przesyłek zagranicznych zależą od kraju, do którego przesyłka została zamówiona i wyszczególnione są w trakcie składania zamówienie po wypełnieniu adresu dostawy.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 3. Dla zamówień indywidualnych „szycie na miarę” termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zrealizowania Zamówienia indywidualnego

7. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów stanowią ceny brutto i podawane są w złotych polskich oraz zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego PL27 1140 2004 0000 3802 7958 0063,
  • płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24,
 3. Po wybraniu przelewu elektronicznego, następuje przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany ponownie do strony internetowej Sklepu.
 4. W przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko lub nazwę Klienta oraz numer Zamówienia. Numer rachunku bankowego do przelewu uzależniony jest od waluty, w jakiej dokonywana jest płatność. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia aktualnego i właściwego numeru rachunku bankowego w odpowiedniej zakładce w Sklepie internetowym.
 5. W przypadku nieotrzymania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca może anulować Zamówienie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FREEDOM HANNA MALAWSKA siedzibą we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61, sklep@meiboku.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar zwrotny. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji. W przypadku płatności kartą upominkową, zwrotu dokonamy na kartę upominkową.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

10. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad. Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar i/lub Usługa ma wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient będący Konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił reklamację w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Towaru, wada Towaru istniała już w chwili jego wydania.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania go Klientowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, w tym uszkodzenia, zniszczenia, zmiany w Towarze (np. wyblaknięcie), spowodowane jego normalnym użytkowaniem ani za żadne wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
 4. Kolory Towarów przedstawionych na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora. Ponadto poszczególne partie Towaru mogą różnić się kolorem. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 • Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w ustawie o prawach konsumenta:
 • żądać naprawy Towaru (usunięcia wady),
 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer zamówienia), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje na podstawie rękojmi należy zgłaszać na adres korespondencyjny we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61 lub mailowo pod adres sklep@meiboku.pl. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć odpowiednią dokumentację (zdjęcia, nagrania wideo).
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 8. Postanowienia pkt. 1-12 niniejszego ustępu dotyczące reklamacji mają zastosowanie jedynie w przypadku umów zawartych z Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 Regulaminu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, zastosowanie mają warunki rękojmi opisane w ust. 14 Regulaminu.

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61 lub mailowo pod adres sklep@meiboku.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację:
 • w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta,
 • w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.

Odpowiedź na Reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku lub poprzez wiadomość e-mail.

12. Karty podarunkowe

 1. W Sklepie internetowym Klient może nabyć bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny w Sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych.
 2. Karta podarunkową zostaje wysłana na wskazany adres niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Karta podarunkowa zostaje aktywowana w momencie przekazania jej wystawienia.
 3. Karta jest ważna przez okres trzech miesięcy od dnia jej wystawienia.
 4. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie podarunkowej nie są oprocentowane.
 5. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, w tym gotówkę.
 7. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie oryginalne i aktywne Karty podarunkowe.
 8. Płatność Kartą podarunkową w Sklepie internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty oraz/lub kodu w miejscach udostępnionych w Sklepie internetowym i zatwierdzenie. W momencie potwierdzenia złożenia Zamówienia saldo Karty podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny zamówionych Towarów. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty na poczet ceny przy użyciu innej formy płatności.
 9. Klient może wykorzystać jedną Kartę podarunkową kilkukrotnie, aż do wyczerpania środków pieniężnych.
 10. Karty podarunkowe nie są doładowywane.
 11. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu karty podarunkowej wartość zapłacona kartą podarunkową zwracana jest na tą samą kartę podarunkową, a ewentualna dopłata zwracana jest tą samą metodą płatności którą dokonano dopłaty.
 12. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

13. Promocje – dostosowanie ceny towaru

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku dokonania promocji na dany Towar wskażemy jego najniższą cenę w tej ofercie z ostatnich 30 dni – to od niej będzie wskazana promocja.
 3. Sprzedawca może dokonać indywidualnego dostosowania ceny do Klienta w oparciu o uzyskane od Klienta dane osobowe tylko i wyłącznie za jego zgodą – w przypadku dokonania takiego dostosowania Klient zostanie o nim poinformowany podczas składania zamówienia.
 4. Zasady z niniejszego ustępu obowiązują zarówno w przypadku sprzedaży w sklepach stacjonarnych, online (sklepach internetowych) jak również w reklamach towarów lub usług w których prezentowana jest cena towaru.

14. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, odnośnie do reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że wskazane uprawnienia wyczerpują wszelkie prawa i roszczenia tych Klientów z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, w tym uszkodzenia, zniszczenia, zmiany w Towarze (np. wyblaknięcie), spowodowane jego normalnym użytkowaniem ani za żadne wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
 3. Kolory Towarów przedstawionych na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora. Ponadto poszczególne partie Towaru mogą różnić się kolorem. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zbadania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu. Klient traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem Towaru przeciwko Sprzedawcy, jeśli nie zbadał Towaru w chwili jego otrzymania lub jeśli zbadał Towar i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach.
 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie, pisemnie na adres korespondencyjny we Wrocławiu, 52-230, ul. Skibowa 61 lub mailowo pod adres sklep@meiboku.pl. Klient, w ramach zgłoszonej reklamacji, podaje następujące dane identyfikujące zakup Towaru: numer Zamówienia, data wydania Towaru, miejsce dostawy, wskazanie reklamowanego Towaru, powód reklamacji oraz określenie roszczenia (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji).
 6. Reklamacje co do widocznych wad fizycznych Towaru powstałych wskutek transportu powinny być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu wydania Towaru. Warunkiem zgłoszenia reklamacji w tym zakresie jest przedstawienie protokołu spisanego przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę z pracownikiem/reprezentantem dostawcy w dniu wydania Towaru oraz odpowiedniej dokumentacji (zdjęcia, nagrania wideo itp.).
 7. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych innych niż określone w ust. 6 powyżej, w tym dotyczące braków, powinny być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 3 (trzy) dni od daty wydania Towaru, chyba że Sprzedawca wyraziła zgodę (na piśmie lub w wiadomości e-mail) na dłuższy termin. W przypadku, gdy dostawa Towaru następuje partiami, termin wskazany w poprzednim zdaniu liczony jest od dnia wydania ostatniej partii. Warunkiem zgłoszenia reklamacji w tym zakresie jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (zdjęcia, nagrania wideo itp.).
 8. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie, mimo dokładnego zbadania Towaru, nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 (trzy) miesiące od daty wydania Towaru.
 9. Niezgłoszenie reklamacji w przewidzianych powyżej terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów powoduje utratę przez Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 10. Klient ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na swój koszt pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
 11. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji.
 12. Zaspokojenie roszczeń Klienta w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 13. W przypadku uznania przez Sprzedawcę uprawnienia do wymiany Towaru na wolny od wad, Klient zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego Towaru. W przypadku niedokonania zwrotu przez Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, postępowanie reklamacyjne uznaje się za zakończone i Klient pozbawiony zostaje możliwości wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedawcy w tym zakresie.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Klienta. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Klienta ceny netto za Towar, z którym związane jest roszczenie o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 15. Postanowienia wskazane w ust. 8 ,9 10 i 11 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach konsumenta. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. W sytuacji, w której w czasie składania Zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 17. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt. 15 powyżej, musi wykazać, że zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy).

15. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe i ich fragmenty oraz ich układ w Sklepie internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedawcy są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe zamieszczane na stronie Sklepu internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
 2. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego, jego nazwy, domeny internetowej stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nim może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.
 3. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszelkie znaki wykorzystane w Sklepie internetowym są zastrzeżone przez Sprzedawcę, a w szczególności znak słowno-graficzny „Meiboku 名木”.
 4. Informacje zaprezentowane w Sklepie internetowym są dostarczone w zastanej przez Klienta formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. Sprzedawca dołożyła wszelkich starań, by materiał zawarty w Sklepie internetowym był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania ze Sklepu internetowego, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Klientów podczas korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Sprzedawca może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.
 5. Sprzedawca nie udostępnia za pośrednictwem Sklepu internetowego żadnych licencji do wykorzystania własności intelektualnej Sprzedawcy.
 6. Wszelkie naruszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i Ustawie o prawach autorskich i będą bezwzględnie egzekwowane przez Sprzedawcę.

16. Ochrona danych osobowych


Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną pod adresem: Polityka Prywatności

17. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów sprzedaży).

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

18. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca, a Klientem, który nie jest konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest publikowany na stornie internetowym Sklepu
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2023 r.